Vedtekter

Vedtekter Frogn Kulturråd (FKR)

Frogn Kulturåd  ble stiftet 28/2 1991.

Organisasjonen er partipolitisk nøytral.

1. FORMÅL

Frogn Kulturråds hovedformålet er å fremme kulturlivet i Frogn.  Dette innebærer:

 • informere om og oppfordre Frogns innbyggere til å delta i kulturaktiviteter
 • stimulere og understøtte innsatsen til den enkelte medlemsorganisasjon
 • legge til rette for samarbeidsaktiviteter mellom medlemmene
 • være talerør overfor kommunale instanser og politiske myndigheter
 • forvalte, informere og fordele kommunale støttemidler
 • utpeke og dele ut Frogn Kulturråds hederspris

2. MEDLEMSKAP

Frogn Kulturråd er åpen for alle kulturorganisasjoner i Frogn. Organisasjoner som vil slutte seg til Frogn Kulturråd skal registreres som medlem når kontingenten er betalt. Dersom det er tvil om organisasjoner hører inn under begrepet ”kultur”, har styret rett til å avgjøre saken. Kontingentens størrelse vedtas på årsmøtet.

Styret avgjør søknader om medlemskap. Årsmøtet kan overprøve dette. Inn/utmelding av medlemskap skal skje skriftlig.

3. ÅRSMØTET

Årsmøtet er kulturrådets høyeste myndighet.

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars.

3.1 Representasjon og rettigheter

På årsmøtet møter:

Med tale-, forslag- og stemmerett:

 • To representanter fra hvert medlemslag.
 • Hver representant kan stille med én skriftlig fullmakt.

Styret med varamedlemmer – har ikke stemmerett ved behandling av regnskap og årsmelding.

Med tale- og forslagsrett:

 • Representant for Frogn kommune
 • Medlemmer i komiteer valgt av årsmøtet

Følgende kan møte som observatører:

 • Representanter fra medlemslag
 • Gjester invitert av styret

3.2  Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut senest fire uker før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig saksliste senest en uke før årsmøtet.

3.3 Dagsorden for årsmøtet

1. Konstituering

1.1 Godkjenning av representantenes fullmakter

1.2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

1.3 Valg av ordstyrer og referent

1.4 Valg av to protokollunderskrivere

2. Årsmelding

3. Regnskap

4. Kontingent

5. Budsjett

6. Godkjenning av nye medlemmer

7. Innkomne saker

8. Valg

 •  Leder – velges særskilt for to år.
 • 4 styremedlemmer – velges for to år, dog slik at kontinuitet sikres
 • To varamedlemmer – velges for ett år
 • Tre medlemmer til valgkomiteen – velges for to år
 • En revisor – velges for ett år.

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis noen forlanger det.

3.4       Ekstraordinært årsmøte

Dersom minst 1/3 av medlemslagene skriftlig forlanger det, eller om minst 2/3 av styretsmedlemmer krever det, innkaller styret til ekstraordinært årsmøte med minst 1 måneds varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkallingen til møtet.

Det skal gå fram av innkallingen hva som utløser ekstraordinært årsmøte.

4.  STYRET

Styret består av leder og fire styremedlemmer med 2 varamedlemmer valgt av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når 3 er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret skal:

 • Lede rådet i perioden mellom årsmøtene.
 • Iverksette årsmøtets vedtak.
 • Foreslå medlemmer til valgkomiteen.

5. VALGKOMITEEN

Valgkomitéen skal ha aksept fra styret i kandidaters medlemslag før kandidater forespørres.
Valgkomiteens innstilling skal være styret i hende senest 10 dager før årsmøtet.

6. ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endring i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 stemmeflertall.

7. OPPLØSNING

Forslag om oppløsning behandles på ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt styret og alle tilsluttede medlemslag minst fire måneder før årsmøtet.

Til oppløsning kreves 3/4 flertall av de frammøtte, stemmeberettigede, på årsmøtet.

Ved oppløsning avgjør årsmøtet hvordan rådets eventuelle midler skal anvendes. Uansett skal de anvendes til beste for kulturen i Frogn.

 

Endringer

Frogn Kulturråd ble stiftet 28/2 1991.

Vedtektene ble endret på årsmøtet i mars 2008.

Vedtektene ble endret på årsmøtet 14. mars 2017.

Vedtektene ble endret på årsmøtet 19. mars 2018.