Støttemidler

Søknadskjema finner du nederst på siden.

Regler for tilskudd av økonomisk støtte fra Frogn Kulturråd

Kulturrådets støttemidler skal forvaltes av styret i Kulturrådet til beste for kulturlivet i Frogn.

Alle lag og foreninger som er betalende medlemmer av Kulturrådet og er registrert i Frivillighetsrtegisteret, kan søke om midler.

  • Det kan søkes om støtte til prosjekter eller utstyr.
  • Støtten må ikke brukes til å dekke generelle driftskostnader.
  • Det kan ikke søkes om dekning av underskudd eller støtte i etterkant av arrangementer.
  • Som hovedregel er støtten begrenset til en bevilgning på kroner 15.000,- pr. medlem pr. periode. Kulturrådets styre kan, ved enstemmighet, avvike dette beløpet. Én bevilgning kan deles på flere bevilgningsperioder.
  • Søknadsfrister er 1. mars og 1. september.
  • Søknad sendes styret i Kulturrådet på fastsatt søknadsskjema.
  • Søknadene behandles av styret på første møte etter fristens utløp. Vedtak om tildeling krever tilslutning fra 2/3 av styrets medlemmer.
  • Melding om innvilget eller avslått søknad sendes søkeren så raskt som mulig etter styrebehandlingen og evt. innvilget støtte utbetales.
  • En kort rapport om hvordan støtten er brukt sendes Kulturrådet v/ leder når prosjektet er gjennomført. Dersom prosjektet ikke blir gjennomført slik det er beskrevet i søknaden, må beløpet betales tilbake til Kulturrådet.

Kulturrådets styre kan på eget initiativ gi økonomisk støtte til allmenne kulturelle prosjekter og/eller anskaffe utstyr til bruk for medlemmene.

Disse retningslinjer for økonomisk støtte gjelder inntil Kulturrådets styre eller årsmøte ved min. 2/3 flertall beslutter å endre disse.

Endringer 

Endret på årsmøtet 19. mars 2018.

Endret på årsmøtet 14 mars 2017

Endret på årsmøtet 15.mars 2016

Søknadsskjema

Gå til Søknadsskjema

Om Frivillihetsregistreret (Brønnøysundregisterne)