Støttemidler

Søknadskjema finner du nederst på siden.

Regler for Støttemidler fra Frogn Kulturråd

Kulturrådets støttemidler skal forvaltes av styret i Kulturrådet til beste for kulturlivet i Frogn.

Alle lag og foreninger som er betalende medlemmer av Kulturrådet og er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke om midler.

 • Det kan søkes om støtte til gjennomføring av arrangementer eller aktiviteter.
 • Søkere som ikke har mottatt støttemidler tidligere kan prioriteres.
 • Det kan ikke søkes støtte til driftskostnader.
 • Det kan ikke søkes om dekning av underskudd eller støtte i etterkant av arrangementer.
 • Støtten er begrenset til en bevilgning på kroner 15.000,- pr. medlem pr.år. Kulturrådets styre kan avvike dette beløpet. 
 • Søknadsfrister er 1. mars og 1. september.
 • Søknad sendes styret i Kulturrådet på digitalt søknadsskjema.
 • Søknadene behandles av styret på første møte etter fristens utløp. Vedtak om tildeling krever tilslutning fra 2/3 av styrets medlemmer.
 • Melding om innvilget eller avslått søknad sendes søkeren så raskt som mulig etter styrebehandlingen og evt. innvilget støtte utbetales.
 • Rapport, med regnskap, som viser hvordan støtten er brukt sendes Kulturrådet senest en måned etter arrangementet eller aktiviteten er gjennomført. Dersom arrangementet eller aktiviteten ikke blir gjennomført slik det er beskrevet i søknaden, må beløpet betales tilbake til Kulturrådet.
 • Støtte fra Frogn Kulturråd skal fremgå i markedsføringen av arrangementet eller aktiviteten.

Kulturrådets styre kan på eget initiativ gi økonomisk støtte til allmenne kulturelle prosjekter og/eller anskaffe utstyr til bruk for medlemmene.

Disse retningslinjer for økonomisk støtte gjelder inntil årsmøte ved  2/3 flertall beslutter å endre disse.

Endringer 

Endret på årsmøte 20.mars 2023

Endret på årsmøtet 19. mars 2018.

Endret på årsmøtet 14 mars 2017

Endret på årsmøtet 15.mars 2016

Søknadsskjema

Gå til Søknadsskjema

Om Frivillihetsregistreret (Brønnøysundregisterne)